SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Školenie rozhodkýň ŠG žien

Česká gymnastická federácia bude organizovať  v januári 2019 školenia pre rozhodkyne I. – III. kvalifikačného stupňa. Školenia sa môžu zúčastniť aj naše rozhodkyne, ktoré majú záujem získať najnižšiu rozhodcovskú kvalifikáciu, alebo zvýšiť si svoju doterajšiu  na OH cyklus 2017 - 2020.
Termín zaslania záväzných prihlášok: 7.1.2019

pokyny k prihláškam

pozvánky