SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

REGISTRÁCIA 2020
Pokyny k registrácii na rok 2020 v obsahu článku.

REGISTRÁCIA 2020

REGISTRÁCIA PREBIEHA OD 1.1.2020 do 31.1.2020 


Deaktivovanie registrácie 

K 30.12.2019 budú všetky registrované osoby automaticky DEAKTIVOVANÉ (zo statusu AKTÍVNY na NEAKTÍVNY). 


KROK Č. 1

Vytvorenie novej registrácie

Registrácia právnických a fyzických osôb začína 1.1.2020 a končí 31.1.2020. Mimo daného termínu bude možná dodatočná registrácia iba s penalizačnými poplatkami.  


Kontrola údajov registrovaných osôb

Venujte čas dôkladnej kontrole zadaných údajov: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, úplná adresa bydliska. V prípade chybných údajov registrovaná osoba nebude MŠVVŠ SR uznaná a nebude možné prideliť dotáciu (športovci do 23 rokov).


Registrácia činovníkov 

Upozorňujeme, že od 1.1.2020 musia byť registrované aj osoby, ktoré majú podľa Ekonomickej smernice SGF nárok na odmenu pri organizovaní súťaží podľa článku 7 a).


KROK Č. 2

Aktivovanie (prolongovanie) registrácie

Po vytvorení nových registrácií je potrebné aktivovať osoby, ktoré chcete registrovať v roku 2020. Aktivovanie registrácie je možné urobiť až po schválení všetkých nových registrácií, priebežne do 31.1.2020.


KROK Č. 3

Úhrada faktúry

Po vystavení a zaslaní faktúry zo strany SGF.V Bratislave dňa 18.12.2019