SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Hlasovanie per rollam pre členov Valného zhromaždenia SGF

Prezident SGF Ján Novák predkladá členom Valného zhromaždenia dve otázky na hlasovanie per rollam. Termín hlasovania je od 11.-19.9.2020. Všetky potrebné dokumenty nájdete v prílohe. Dokumenty boli taktiež poslané na adresy klubov, prípadne štatutárnych zástupcov.
Ďakujeme za Vašu aktívnu účasť na hlasovaní a dodržanie termínu hlasovania.