SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Valné zhromaždenie SGF

Valné zhromaždenie Slovenskej gymnastickej federácie sa uskutoční formou per rollam v dňoch 21.-28.4.2021

Podľa Stanov SGF, čl. 8, bod 3  Osobami s právom hlasovať na VZ sú zástupcovia klubov a oddielov SGF, športovcov, športových odborníkov (delegáti) za podmienok uvedených ďalej. Zástupcami členov právnických osôb sú ich štatutári, alebo nimi písomne splnomocnené osoby, prípadne osoby zvolené. Členom VZ  s právom hlasovať je jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov a zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová organizácia športových odborníkov.

Bod 5 . Podmienkou vzniku hlasovacieho práva je členstvo klubu, oddielu v SGF v trvaní min. 1 roka.


Časový harmonogram:

(aktualizovaný 6.4.2021)

6.4.2021                     zaslanie podkladov k VZ na kluby SGF a zverejnenie na www.sgf.sk

6.-12.4.2021                 možnosť klubov zaslať otázky k predloženým materiálom na SGF

13.-20.4.2021               čas na spracovanie odpovedí SGF

21.-28.4.2021             hlasovanie VZ per rollam


Poštu so všetkými dokumentmi dostali štatutárni zástupcovia klubov na mailovú adresu uvedenú v Membery. V prípade, že pošta nebola doručená, kontaktujte gymnastics@sgf.sk.